ENGLISHweandyou (ANH NGỮ we-and-you) đang quản lý một diễn đàn chuyên IELTS. 

Các bạn có thể hỏi đáp, chia sẻ tất tần tật những vấn đề liên quan đến IELTS.
Giảng viên phụ trách từng chủ đề để đảm bảo chất lượng nội dung trao đổi.